DOELSTELLING EN BELEIDSPLAN

Doelstelling

Het doel van de stichting bestaat uit het verlenen van geldelijke steun aan in Nederland gevestigde algemeen nut beogende (kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele of wetenschappelijke) instellingen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Beleidsplan

Activiteiten

De stichting verleent geldelijke steun, soms in de vorm van leningen, aan:

- kerkelijke en diaconale activiteiten in de regio Gouda,

- instellingen van christelijke signatuur en

- rampenfondsen.

 

De stichting verleent uitsluitend steun aan initiatieven en instellingen die bij de belastingdienst zijn geregistreerd en geaccepteerd als algemeen nut beogende of kerkelijke instelling.

 

De stichting streeft ernaar om, behoudens ingeval van verstrekte leningen, de door haar ontvangen gelden binnen hetzelfde jaar volledig weg te schenken. De stichting maakt derhalve geen winst en bouwt geen vermogen op.

 

Geldwerving

De stichting werft haar gelden uit giften van particulieren en bedrijven en lijfrenteschenkingen.

 

Bestedingen

De stichting richt zich bij de besteding van haar gelden vooral op algemeen nut beogende en kerkelijke instellingen in de regio Gouda. Voorwaarde voor het doen van schenkingen is dat de ontvanger is geregistreerd als algemeen nut beogende of kerkelijke instelling.

 

Vermogensbeheer

Het vermogensbeheer van de stichting is, behoudens voor wat betreft uitstaande geldleningen, uit handen gegeven aan een bank. De stichting houdt uitsluitend een betaal- en/of spaarrekening aan; er worden geen gelden belegd.

 

Kosten

De enige kosten die de stichting heeft komen voort uit de administratieve en fiscale verplichtingen en de kosten van de bank. Het bestuur en andere betrokkenen verrichten hun werkzaamheden volledig onbezoldigd; er worden evenmin declaraties ingediend.

VERSLAG 2016

Activiteiten

De stichting verleende geldelijke steun aan:

- kerkelijke en diaconale activiteiten in de regio Gouda,

- instellingen van christelijke signatuur en

- rampenfondsen.

 

De stichting ontving een lijfrentegift en enkele incidentele giften.

 

Jaarrekening

Het bestuur heeft op haar bestuursvergadering de jaarcijfers doorgesproken en vastgesteld.

 

Begroting

Het bestuur heeft tijdens haar jaarvergadering het beleidsplan bij vernieuwing vastgesteld. Verwacht wordt dat zowel inkomsten als uitgaven grosso modo hetzelfde beeld zullen laten zien als 2016. De begroting 2016 wordt in deze lijn vastgesteld. Ingeval van bijzonderheden zoals rampen, zal van de begroting mogen worden afgeweken.

BESTUURSSAMENSTELLING EN HET BELONINGSBELEID

Bestuurssamenstelling

Het stichtingsbestuur heeft de volgende bestuursleden:

- drs. A. Bremmer (voorzitter en penningmeester)

- mr. I.E. Tasma (secretaris)

 

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Dat betekent dat de bestuursleden uitsluitend met beider instemming besluiten kunnen nemen.

 

Beloningsbeleid

Alle activiteiten worden door de bestuursleden verricht. Het bestuur verricht haar taken geheel onbezoldigd; er worden evenmin declaraties ingediend.

CONTACT

Stichting Bonum Donum

 

RSIN

823174232

 

Contactgegevens

Graaf Florisweg 28

2805 AL Gouda

0182 - 581050